Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.botanikplzen.cz, platné od 10.9.2015

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že máte zájem o nákup přírodních produktů v našem internetovém obchodě.
V této části naleznete informace, které definují uzavření obchodu mezi vámi, kupujícími a námi, internetovým obchodem www.botanikplzen.cz v mezích právních předpisů. Víme však, že nejlepší pro obě strany je vzájemná dohoda. Takže pokud budete mít jakýkoli problém, neváhejte se na nás obrátit, protože je naším cílem, abyste, vy naši zákazníci, byli s našimi službami vždy spokojeni.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti:
BOTANIK Přírodní produkty
Riegrova 1
301 00 Plzeň
IČO: 734 36 992
DIČ: CZ7558082114
EMAIL: info(at)botanikplzen.cz
Bankovní spojení 195 05 05 76 / 0300 – ČSOB a.s.

VÝDEJNÍ MÍSTO A ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ:
BOTANIK Přírodní produkty
Riegrova 1
301 00 Plzeň
Tel: +420 377 237 681
IČO: 734 36 992
DIČ: CZ7558082114
EMAIL: info(at)botanikplzen.cz
WEB: www.botanikplzen.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti BOTANIK Přírodní produkty, provozovnou v Riegrově ulici 1, 301 11, Plzeň , identifikační číslo: 734 36 992 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.botanikplzen.cz (dále jen „web“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.6.    Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Rádi bychom zdůraznili, že většina udajů na www.botanikplzen.cz je převzata od výrobců a dodavatelů a i přes naši snahu o co nejvyšší přesnost může dojít v textech k nepřesnostem nebo chybám, za které neneseme v žádném případě jakoukoliv odpovědnost.
1.7.    E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.8.    E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
1.9.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.9.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
1.9.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
1.9.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.10.    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.11.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.12.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
1.13.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.14.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
◦    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
◦    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 195 05 05 76 / 0300 vedený u ČSOB a.s (dále jen „účet prodávajícího“);
◦    osobně na adrese Riegrova 1, 301 00, Plzeň

1.15.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.16.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
1.17.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je zboží  odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.
1.18.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.19.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.20.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemně spolu s objednaným zbožím.

 

4.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.21.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.22.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.21 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info(zavináč)botanikplzen.cz.
1.23.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.22 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.24.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.22 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
1.25.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.26.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.27.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. VÝROBKY S OBSAHEM ALKOHOLU:

Alkoholické nápoje a tabákové výrobky osobám mladším 18 let neprodáváme. Při  objednání takovýchto výrobků zákazník souhlasem s obchodními  podmínkami stvrzuje, že věku 18 dosáhl. Při doručení zboží může být zákazník vyzván k prokázání dosažení věku 18 let. V případě neprokázání, nebudou výrobky s alkoholem zákazníkovi prodány a zákazník je povinen uhradit provozovateli internetového portálu vzniklou škodu.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.28.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Dodací lhůta činí zpravidla 5 pracovní dní, pokud je zboží skladem.
1.29.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží pro osobní odběry rezervujeme max. 5 pracovních dní po objednání, pokud není dohodnuto jinak. Po té se zboží vrací do prodeje.
1.30.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.31.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
1.32.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.33.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.34.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.34.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.34.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.34.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.34.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.34.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.35.    Ustanovení uvedená v čl. 1.34 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.36.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány
1.37.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.38.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.39.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.40.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info(zavináč)botanikplzen.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.41.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.42.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.43.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.44.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.45.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.46.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.47.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.48.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.49.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.50.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.47) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.50.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.50.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.51.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.52.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.53.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.    DORUČOVÁNÍ

1.54.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.55.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.56.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

13. ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ DO SLOVENSKÉ REPUBLIKY A ZAHRANIČÍ:

1.57. Pokud si přejete Vámi objednané zboží zaslat na adresu mimo ČR, uveďte toto prosím do poznámky při objednání. Cenu za zaslání Vám sdělíme individuálně. Platba je možná pouze předem platebním příkazem na náš bankovní účet 195 05 05 76 / 0300 .